TRAVELS | FIELD RESEARCH

Хээрийн судалгаа

1996 оноос хойш хийсэн хээрийн судалгааны явцад Ханз Ледерийн тэмдэглэн үлдээсэн газар ус, сүм хийдийн мэдээллийг эдүгээн нэршил, байршилтай нь мөшгөн судалсан бөгөөд шүтээн газар нутаг, сүм хийдийн түүхийн талаар аман мэдээлэл тэмдэглэн авсан. Улаан товчлуур даран газар нутагтай холбогдох дүрс бичлэг (дүрс бичлэг, зураг) үзнэ үү. © M.-K. Lang and C. Sturminger